پتانسیل های برانگیخته

الکتروانسفالوگرافی EEG

بررسی های الکتروفیزیولوژیک – پتانسیل های برانگیخته

پتانسیل های نخاعی یا مغزی که در اثر تحریک غیرتهاجمی راه های ویژه­ی آوران فعال می شوند، ابزار مهمی برای کنترل سلامت عملکرد این راه ها به شمار می آیند.

در هر صورت، این پتانسیل ها نشان دهنده‌ی علت ضایعه مبتلاکننده‌ی این راه ها نیست.

در مقایسه با فعالیت EEG زمینهای Noise)، این پتانسیل ها کوچک هستند و رابطه ای با زمان تحریک ندارند.

بنابراین پاسخ های مربوط به تعدادی از محرک ها ;و میانگین آنها به وسیله کامپیوتر محاسبه می شود تا این پتانسیل های اضافی و اتفاقی حذف شوند.

انواع پتانسیل های برانگیخته

A.بینایی

تحریک دید تک چشمی به وسیله الگوهای صفحه ای برای ایجاد پتانسیل های تحریکی بینایی به کار می رود; که از سطح میانی اکسی پیتال جمجمه ثبت می شوند.

مهمترین جزیی که از نظر بالینی اهمیت دارد پاسخ p100 یک قله مثبت با تأخیری در حدود تقریبا ۱۰۰ms است.; وجود پاسخ و تأخیر آن باید ذکر شوند.

اگرچه بلندی آن را می توان اندازه گیری کرد، اما تغییرات بلندی در تشخیص پاتولوژی چندان اهمیتی ندارد.

الکتروانسفالوگرافی EEG

B.شنوایی

 تحریک تک-گوشی باتق تق های مکرر برای ایجاد پتانسیل های برانگیخته شنوایی در ساقه‌ی مغز مورد استفاده قرار می گیرد،; این پتانسیل ها در فرق (Vertex) جمجمه ثبت می شوند.

پس از تحریک شنوایی، در اولین ۱۰ms یک سری پتانسیل ها برانگیخته می شوند; این پتانسیل ها نشانه‌ی فعال شدن سلسله وار ساختمان های مختلف در راه های شنوایی تحت کورتکسی است.

برای مقاصد بالینی، به وجود، طول مدت ;و فواصل بین قله های پنج پتانسیل ثبت شده اول در ورتکس توجه میشود.

برای دریافت مشاوره و ویزیت توسط پزشک متخصص می‎توانید با ما تماس بگیرد.

C.جسمی-حسی (سوماتوسنسوری)

تحریک الکتریکی اعصاب محیطی برای ایجاد پتانسیل های برانگیخته جسمی- حسی مورد استفاده قرار می گیرد، ;این پتانسیل ها از جمجمه و ستون مهره ها ثبت می شوند.

ترکیب و طول مدت پاسخ ها به عصبی که تحریک شده بستگی دارد.

موارد استفاده

A.شناسایی ضایعات در اسکلروز مولتیپل

 پتانسیل های برانگیخته برای کشف و مکان یابی ضایعات در دستگاه عصبی مرکزی مورد استفاده قرار میگیرند.

این عمل به ویژه در اسکلروز مولتیپل مهم است، زیرا تشخیص آن به کشف ضایعات در مناطق متعدد دستگاه عصبی مرکزی بستگی دارد.

هنگامی که بیمار با شواهد بالینی ضایعه ای فقط در یک مکان مراجعه می کند; کشف الکتروفیزیولوژیک اختلالات در سایر مکان ها به تشخیص کمک میکند.

هنگامی که بیمار مشکوک به اسکلروز مولتیپل با شکایات مبهم مراجعه می کند، اختلالات الکتروفیزیولوژیک در راههای آوران متناسب، برای نشان دادن اساس ارگانیک نشانه ها کمک می‌کند.

هرچند مطالعات تصویربرداری غیرتهاجمی نظیر MRI در کشف این ضایعات مفیدتر است، ;ولی باید آنها را به عنوان مکمل مطالعات پتانسیل تحریکی و نه به عنوان جایگزین آنها، به کار برد.

مطالعات پتانسیل تحریکی بیشتر وضعیت عملکردی و نه سلامت آناتومیک راههای آوران را تحت نظر قرار می‌دهد ;و می‌تواند گاهی اختلالاتی را نشان دهد که به وسیله MRI کشف نمی شوند (عکس این مطلب نیز صادق است).

الکتروانسفالوگرافی EEG
الکتروانسفالوگرافی EEG

الکتروانسفالوگرافی EEG

هزینه‌ی این مطالعات به نحو قابل ملاحظه ای کمتر از MRI است.

در بیمارانی که تشخیص اسکلروز مولتیپل در نزد آنها مسلم شده است،; گاهی یافته های پتانسیل فراخوانده برای پیگیری سیر بیماری یا کنترل پاسخ به شیوه های جدید درمانی به کار می رود، اما ارزش آنها در این ارتباط روشن نیست.

B.کشف ضایعات در سایر بیماری‌های دستگاه عصبی مرکزی

اختلالات پتانسیل برانگیخته در بیماری های دیگری غیر از اسکلروز مولتیپل نیز رخ می‌دهند; اختلالات چند شیوه‌ای پتانسیل برانگیخته ممکن است در برخی دژنراسیون های نخاعی- مخچه ای;، پاراپلژی اسپاستیک خانوادگی، بیماری لایم (Lyme)، AIDS، سیفیلیس عصبی و کمبود ویتامینهای E و B۱۲مشاهده شود.

بنابراین، ارزش تشخیصی اختلالات الکتروفیزیولوژیک به زمینه ای که این اختلالات در آن کشف می شوند بستگی دارد.

هرچند این یافته ها می توانند به تعیین محل ضایعات در مناطق وسیعی از دستگاه عصبی مرکزی کمک کنند، ممکن است مکان یابی دقیق ممکن نباشد، ;زیرا مولدهای بسیاری از این پتانسیل ها ناشناخته اند.

C.ارزیابی و پیش آگهی به دنبال تروما یا هیپوکسی دستگاه عصبی مرکزی

در کمای پس از تروما یا پس از آنوکسی، فقدان دوطرفه ی اجزای کورتکسی پتانسیل های فراخوانده جسمی- حسی به معنای عدم امکان بهبود عملکرد شناختی است؛

در صورتی که در یک یا دو طرف پاسخ های کورتکسی وجود داشته باشد،

پیش آگهی خوش بینانه تری وجود خواهد داشت. چنین مطالعاتی به ویژه در مورد افراد مشکوک به مرگ مغزی سودمند است. همچنین از پتانسیل های فراخوانده جسمی – حسی برای تعیین کامل بودن ضایعات تروماتیک نخاعی استفاده می شود؛

وجود یا بازگشت زودهنگام پاسخ به دنبال تحریک عصبی در سطح پایین تر از ضایعه نخاعی، نشان دهنده این است که ضایعه ناکامل است و بنابراین پیش آگهی بهتری را نوید می‌دهد.

الکتروانسفالوگرافی EEG
الکتروانسفالوگرافی EEG

D.نظارت در جریان عمل

از پتانسیل فراخوانده برای نظارت بر صحت عملکرد برخی ساختمان‌های عصبی در جریان عمل جراحی استفاده می شود; تا اختلالات عملکرد بصورتی زودهنگام تشخیص داده شده و آسیب ناشی از آن به حداقل برسد.

در صورتی که اختلال عملکرد مربوط به مانور جراحی باشد می توان اختلالات نورولوژیک بارز را به وسیله‌ی قطع جریان عمل ;و برگرداندن به حالت اولیه کاهش داد یا از بروز آن جلوگیری نمود.

E.ارزیابی حدت بینایی و شنوایی

میتوان در جریان مطالعات پتانسیل برانگیخته، حدت شنوایی یا بینایی را در بیماری که ;به علت کهولت سن یا وضعیت غیرطبیعی ذهنی قادر به همکاری در تست های رفتاری نیست، ارزیابی نمود.

برای دریافت مشاوره و ویزیت توسط پزشک متخصص می‎توانید با ما تماس بگیرد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

۰ / ۵. ۰